Ledestraat 1A, 9180 Moerbeke-Waas, Belgie +32 (0)9 346 81 91

Terms of sale

 1. De risico's en de kosten van de levering en de afhaling zijn ten laste van de koper, tenzij het tegenovergestelde uitdrukkelijk wordt bedongen.
 2. Indien de afhaling of de aanvaarding van de gekochte goederen niet gebeurd is op het in de overeenkomst voorziene tijdstip kan de verkoper ofwel het nakomen van de door de koper aangegane verbintenissen eisen ofwel het contract verbreken. Voor de ontbinding van het contract volstaat een verwittiging bij ter post aangetekende brief. In dat geval zal door de koper een schadevergoeding ten belope van 20% van de verkoopprijs verschuldigd zijn.
 3. De geleverde of afgehaalde goederen zijn van goede hoedanigheid. De verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen van geringe omvang aan te brengen aan de maten en variëteiten zonder voorafgaande verwittiging.
 4. Opmerkingen en reklamaties tegen de aard, de hoedanigheid, de afmetingen, de variëteiten, enz. van de geleverde waren, dienen binnen de acht dagen na het in ontvangst nemen van de verkochte goederen door de kopers betekend te worden bij ter post aangetekende brief. Na het verstrijken van die termijn worden de verkochte goederen beschouwd als zijnde conform aan de eisen door de koper gesteld bij de aankoop.
 5. De verkoper heeft het recht de bestellingen te vernietigen indien ze dubbelzinnig zijn. Hij wordt eveneens van zijn verplichting tot levering ontslagen in geval van oorlog, oproer, staking, internationale conflicten, natuurrampen of abnormale atmosferische omstandigheden.
 6. De verpakkingen worden door de verkoper niet teruggenomen.
 7. De kosten verbonden aan de verkoop, zoals BTW, douanerechten en andere taksen en lasten zijn ten laste van de koper.
 8. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn onze facturen betaalbaar binnen dertig dagen na factuurdatum.
 9. De niet-betaling op zijn vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigd saldo van al de andere zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
 10. Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door de verkoper zal hiervoor volstaan.
 11. Indien het vertrouwen van de verkopers in de kredietwaardigheid van de kopers geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de kopers en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door kopers aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden de verkopers zich het recht voor van de kopers geschikte waarborgen te eisen. Indien de kopers weigeren hierop in te gaan, behouden de verkopers het recht de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk worden verzonden.
 12. Onverminderd 's kopers risico met betrekking der goederen, gehouden wij ons het eigendomsrecht op de geleverde goederen tot volledige betaling van de prijs.
 13. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, rente geven berekend op van basis van het door de Nationale Bank toegepaste tarief voor voorschotten in rekening-courant op overheidspapier, vermeerderd met 2 %. Daarenboven zal het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd worden met een som gelijk aan 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 40 euro ten titel van schadevergoeding en bijkomende kosten dit buiten de eventuele gerechtskosten en intresten.
 14. De prijzen zijn vastgesteld in euro en uitsluitend in die munt betaalbaar.
 15. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.
 16. Door het ondertekenen van de verkoopovereenkomst of de bestelbon, verbindt de koper zich tot het naleven van de hier bovenvermelde verkoopvoorwaarden die op dit document voorkomen.